webhoctienganh.com
Tình huống: Gọi điện thoại đường dài.- Tiếng Anh du lịch
Making a long-distance call. A: Guest B: Postal worker A: Hello, may I make a long-distance call to Russia? Xin chào, liệu tôi có thể gọi đường dài đi Nga được không? B: Yes, what number? Vâng, số điện thoại bao nhiêu ạ? A: Russia 00791578290, extension 3124. Nga 00791578290, số máy nhánh là 3124. B: Who do you want to speak to? Ông muốn nói chuyện với ai? A: Mary. Mary B: Could you spell it for me? Ông vui