webhoctienganh.com
Tình huống: Gọi dịch vụ phòng - Tiếng Anh du lịch
Ordering Room Services. A: What can I do for you? Thưa bà, bà cần gì ạ? B: Could you send someone up for my laundry, please? Room 189, Mary. Xin anh cho người lên nhận quần áo giặt ủi của tôi nhé. Phòng 189, Mary. A: Certainly, Mary. A valet will be up in a few minutes. Vâng, thưa bà Mary. Nhân viên giặt ủi sẽ lên trong vòng vài phút nữa. B: Good. I also have a silk dress which I