webhoctienganh.com
Tình huống: Đổi tiền từ chi phiếu - Tiếng Anh du lịch
Exchanging Travel Cheque H: How do you do? Welcome to Agribank, Thanh Xuan branch. Xin chào ông, chào mừng ông đến với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thanh Xuân. S: How do you do? Can I change foreign money at your bank? Xin chào. Tôi có thể đổi ngoại tệ ở ngân hàng của cô không? H: Yes, you can. What kind of money would you like to change,