webhoctienganh.com
Tình huống: Đổi tiền tại ngân hàng - Tiếng Anh du lịch
Exchanging money at bank. C= Cashier G= Guest. C: Good morning! Can I help you? Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bà? G: Yes, can I change some money? Vâng, tôi có thể đổi ít tiền ở đây không? C: Certainly, madam. What would you like? Chắc chắn, thưa bà. Bà muốn tiền gì? G: What is the exchange rate on the Euro. Tỷ giá hối đoái theo tiền Euro là bao nhiêu? C: It’s