webhoctienganh.com
Tình huống: Điều chỉnh hóa đơn - Tiếng Anh du lịch
Adjusting a Bill G: Could I have my bill, please? Cho tôi xin hóa đơn đi. W: Yes, sir. I’ll be back right away. Here you are. Vâng thưa ông, tôi sẽ quay lại ngay. Hóa đơn đây ạ. G: How much is it? Bao nhiêu vậy? W: One hundred and fifty USD altogether. Cả thảy là 150 đô. G: I think there’s a mistake. À, tôi nghĩ là có sự nhầm lẫn. W: I’m sorry sir. Let me look at the bill again. Thưa