webhoctienganh.com
Tình huống: Đi xem khiêu vũ - Tiếng Anh du lịch
Going to a dance show. Minh=M1, Mr Jane = J, Mai = M2. M1: Here we are. Be careful. The ground is wet. It’s just rained. Đã đến rồi. Mọi người cẩn thận nhé. Trời vừa mưa nên đường trơn ướt đấy. J: Yes, I feel a bit slippery. Come on, though. The band has already started. À, tôi cũng thấy hơi trơn. Dù sao cũng đi nào. Ban nhạc đã bắt đầu rồi. M2: The place looks quite nice! Nơi này đẹp quá! J: Yes. The lights are amazing