webhoctienganh.com
Tình huống: Đi xe bus - Tiếng Anh du lịch
J=Jack M=Mai J: Excuse me, how can I get to Van Mieu street? Xin lỗi, tôi có thể đến phố văn miếu bằng cách nào? M: You can take number one of eleven bus and get off at Ton Duc Thang, please. Ông có thể đón tuyến xe bus số 01 hoặc 11 và xuống xe ở đường Tôn Đức Thắng. J: Thank you. And how can I get to the Daewoo hotel? Cảm ơn. Và tôi có thể đến khách sạn Daewoo bằng cách nào? M: Take the No. 27