webhoctienganh.com
Tình huống: Đi Taxi - Tiếng Anh du lịch
Using Taxi. John=J Nga=N Driver=D J: Good morning. Xin chào. N: Good morning. Hanoi Taxi. May I help you? Xin chào, hãng taxi Hà Nội đây. Tôi có thể giúp gì cho ông ạ. J: Yes, can you send a Taxi to 312 Nguyen Trai street? Vâng, xin cô điều một xe đến số 312 đường Nguyễn Trãi nhé? N: Yes, right away. May I have your name, please? Vâng, có ngay. Xin ông vui lòng cho biết