webhoctienganh.com
Tình huống: Đặt vé máy bay đi nước ngoài - Tiếng Anh du lịch
Booking airplane ticket for oversea travelling. Agent=A, Bill = B A: Hello, sir! May I help you. Xin chào ông. Ông cần gì ạ? B: I’d like to reserve a flight to Tokyo for the first of October. Tôi muốn đặt một vé đi Tokyo vào ngày mùng 1 tháng 10. A: Just a moment, please. Ông vui lòng đợi tôi một chút. B: OK Vâng, không sao. A: Flight No 757 leaves at 3.40 PM on October 1st. Is that