webhoctienganh.com
Tình huống: Đặt phòng - Tiếng Anh du lịch
Booking a room M: Minh S: Smith M: Good morning. Can I help you? Xin chào, ông cần gì ạ? S: I would like to book a room for my family. Can you help me? Tôi muốn đặt phòng cho gia đình tôi. Cô giúp tôi đặt nhé. M: What kind of room would you like? A single room or a double room? Ông thích loại phòng nào hơn? Phòng đơn hay phòng đôi? S: A double room. What is the rate, please?