webhoctienganh.com
Tình huống: Đặt phòng qua điện thoại - Tiếng Anh du lịch
Booking by phone M: Viet Tour company, good morning. Minh’s speaking. Công ty du lịch Việt xin nghe. Xin chào! Tôi là Minh. S: I want to book a room at Hong Ha hotel. Can you help me? Tôi muốn đặt một phòng ở khách sạn Hồng Hà. Cô có thể giúp tôi được không? M: Yes, of course. Do you want single or double room? Vâng, được ạ. Ông muốn phòng đơn hay đôi? S: Oh, a single room will be