webhoctienganh.com
Tình huống: Chỉ đường - Tiếng Anh du lịch
Showing the way L = Leo Ms = Ms White Mr= Mr Webber L: Good morning, Ms. White, Mr. Webber. Chào cô White và ông Webber. Mr: Good morning, Leo Chào anh Leo. Ms: Hi, Leo. Xin chào anh Leo. Ms:Is there a major shopping centre nearby?Có trung tâm thương mại lớn nào gần đây không, hả anh? L: The Starlight Mall has more than a hundred shops. I ‘m sure that you’ll find what you want there. Khu thương mại Starlight