webhoctienganh.com
Tình huống 99: Xin thôi việc - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)
981. I want to expand my horizons. Tôi muốn mở rộng tầm nhìn của mình. 982. I‘ve made a tough decision, sir. Here is my resignation. Tôi đã có 1 quyết định khó khăn thưa ông. Đây là đơn xin thôi việc của tôi. 983. I quit because I don’t want to be stuck in a rut. I want to move on. Tôi xin nghỉ việc vì không muốn cứ dính vào thói quen. Tôi muốn tiến tới. 984.