webhoctienganh.com
Tình huống 98: Giám đốc công ty - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)
971. She is the CEO now. Hiện tại cô ấy là giám đốc điều hành. 972. The CEO must give leadership to all company officers. Giám đốc điều hành phải lãnh đạo tất cả nhân viên trong công ty. 973. The CEO is responsible to the board of directors for everything that happens in the company. Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước hội đồng giám đốc cho tất cả những gì xảy ra trong công ty. 974.