webhoctienganh.com
Tình huống 96: Đề xuất giải pháp - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
951. Let me give a scenario. Hãy để tôi đưa ra một kịch bản. 952. Let me let out a few opinions. Hãy để tôi nêu ra một vài ý kiến 953. Let me put forth some approaches. Hãy để tôi đưa ra một vài giải pháp. 954. Can you explain that again in more detail? Bạn có thể giải thích cặn kẽ hơn một lần nữa không? 955. I think this plan is the best alternative. Tôi nghĩ kế hoạch này là sự