webhoctienganh.com
Tình huống 96: Bảo vệ quyền lợi - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)
951. But the Licensee is the weaker party, they should be afforded some protection. Nhưng người được quyền thừa kế là phía yếu hơn, họ nên được bảo vệ. 952. I do not necessarily oppose the thought of providing some protection of the Licensee. Tôi không cần thiết phải phản đối việc bảo vệ người được quyền thừa kế. 953. I am against any kind of quota system. Tôi phản đối mọi hệ thống chỉ tiêu. 954. Our company is too homogeneous. Công ty của