webhoctienganh.com
Tình huống 94: Bày tỏ quan điểm - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
931. There are two main issues here. Có hai vấn đề chính ở đây. 932. I agree completely Tôi hoàn toàn đồng ý. 933. I agree 100% Tôi đồng ý 100% 934. Good idea! Ý hay! 935. That’s true Đó là sự thật. 936. I think you are right. Tôi nghĩ là bạn đúng. 937. I couldn’t agree more. Tôi không thể đồng ý hơn nữa. 938. Of course not. Dĩ nhiên không. 939.