webhoctienganh.com
Tình huống 91: Cước phí vận chuyển - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
901.Do you want us to use your freight forwarding agent? Có phải ông muốn chúng tôi sử dụng đại lý trung chuyển hàng của ông? 902. We can deliver that half to your agent tomorrow morning. Sáng mai chúng tôi có thể giao nửa số hàng còn lại cho đại lý của ông. 903. I'm not yet sure about the shipping schedule for the sea freight. Hiện tôi vẫn chưa rõ về lịch vận chuyển của số