webhoctienganh.com
Tình huống 87: Sự cố đường dây.
861. Is there anything I can do for you? Tôi có thể giúp được gì cho ông. 862. The line went dead. Đường dây đang gặp sự cố. 863. Can you speak a little more slowly? Ông có thể nói lớn hơn một chút không? 864. Would you please speak slowly? Ông vui lòng nói chậm hơn một chút được không? 865. Your party are on the line. Nhóm của ông đang nghe. 866. I’d like to make a long