webhoctienganh.com
Tình huống 86: Thông tin rò rỉ - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)
851. Did you hear what happened in the Scott case? Anh có nghe chuyện gì xảy ra trong trường hợp của Scott không? 852. Do they know who spilled the beans? Họ biết ai làm lộ tin tức ? 853. They will be canned. Họ sẽ bị sa thải. 854. They also might be some legal responsibility. Có thể họ còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 855. I’m sure management is on top of it. Tôi tin rằng bộ phận quản lý đang tích cực