webhoctienganh.com
Tình huống 84: Làm từ thiện - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)
831. I’m calling on behalf of the Save the Children Foundation. Tôi đại diện cho Tổ chức Bảo vệ Trẻ em gọi điện đến. 832. We are a legally registered charity. Chúng tôi là 1 tổ chức từ thiện hợp pháp. 833. What kind of contribution are you asking for? Anh muốn chúng tôi đóng góp thế nào? 834. Your contribution is completely tax deductible. Đóng góp của anh được khấu trừ thuế hoàn toàn. 835. Can