webhoctienganh.com
Tình huống 83: Theo dõi doanh thu - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)
821. You must keep track of all incoming money. Anh phải theo dõi số doanh thu. 822. Our records are incomplete. Sổ sách của chúng ta chưa hoàn thành. 823. At least our expenditure records are complete. Ít nhất sổ sách chi tiêu của chúng ta cũng đã hoàn thành. 824. Are you paying taxes on the money you make? Anh có đóng thuế trên số tiền kiếm được không? 825. They want to know about you