webhoctienganh.com
Tình huống 82: Quảng cáo - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
811. You can find advertisement everywhere nowadays. Ngày nay ông có thể tìm thấy quảng cáo ở khắp mọi nơi. 812. Advertisement has a strong influences on our life. Quảng cáo ảnh hưởng mạnh đến cuộc sống của chúng ta. 813. Advertising is important to companies because it brings profits to them. Quảng cáo quang trọng với các công ty vì nó mang lại lợi nhuận cho họ. 814. Every business depends on advertising to