webhoctienganh.com
Tình huống 81: Đánh giá vấn đề - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
801. That’s ok. Điều đó tốt. 802. Never mind. Đừng phiền lòng. 803. It doesn’t matter. Điều đó không thành vấn đề. 804. That’s all quite right. Điều đó hoàn toàn đúng. 805. It’s really of no importance. Thật ra điều đó không quan trọng. 806. There’s no reason to apologize for such a trifle thing. Không có lý do gì để xin lỗi những việc nhỏ như thế. 807. Please