webhoctienganh.com
Tình huống 81: Báo cáo thống kê - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)
801. The sample group consist of 500 respondents. Nhóm đối chiếu mẫu gồm 500 người. 802. The control group yielded 62% inflation. Nhóm kiểm tra bị thâm hụt 62%. 803. Most people are at an average level. Hầu hết mọi người đều thuộc mức trung bình. 804. Less than 2% surveyed ranked in the top 5 percentile. Ít hơn 2% số người được khảo sát nằm trong top 5. 805. I’d like to go over the statistical report with you. Tôi muốn cùng anh xem