webhoctienganh.com
Tình huống 8: Làm việc nhóm - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
71/ I’d like to introduce you to the new members of the project group. Tôi muốn giới thiệu anh với những thành viên mới trong nhóm đề án. 72/ I’m sorry, but I have another appointment. Xin lỗi nhưng tôi có một cuộc hẹn khác. 73/ That sounds great. Nghe có vẻ tuyệt đấy. 74/ Can we talk a little bit about the project? Chúng ta có thể nói chuyện một chút về dự án này không? 75/