webhoctienganh.com
Tình huống 8: Giảm giá - Tiếng Anh thương mại (Việt - Anh)
71. We will accept the price reduction on 2% as in introductory line. Chúng tôi chấp nhận giảm giá 2% như ban đầu. 72. I am glad we have come to an agreement on price. Tôi vui mừng vì chúng ta đã thỏa thuận được giá cả. 73. Finally, we agreed on the contract terms. Tóm lại, chúng tôi đã thống nhất các điều khoản trong hợp đồng. 74. We agree the price is workable. Chúng tôi thống nhất giá