webhoctienganh.com
Tình huống 79: Đánh giá thành tích - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)
781. The findings of the study generated some public concern. Kết quả nghiên cứu làm cả cộng đồng quan tâm. 782. Executives should use caution when using standard cast variances to evaluate performance. Ban chấp hành nên cẩn thận trong việc sửa dụng các tiêu chuẩn khác nhau để đánh giá thành tích. 783. Assess the adequacy of the performance measurement system, achievement of corporate objective. Ước định sự tương