webhoctienganh.com
Tình huống 79: Bày tỏ ý kiến – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)
781. Any time. Bất cứ thời gian nào. 782. Không có chi. Not at all. 783. Don’t mention it! Không thành vấn đề! 784. No bother at all. Không có chi. 785. It’s my pleasure. Tôi hài lòng. 786. Delighted to have been of some service. Hài lòng đã làm một số dịch vụ. 787. That’s what I am here for. Đó là những gì tôi làm ở đây. 788. At your service.