webhoctienganh.com
Tình huống 77: Sắp xếp dữ liệu – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)
761. Are these computers used for data entry or billing? Máy tính này sử dụng cho dữ liệu ghi trên sổ sách hay hóa đơn? 762. We often end up with bad debt. Chúng tôi thường rốt cục là nhận các món nợ khó đòi. 763. Each product, indicated by different colors, is numbered with separate series. Mỗi sản phẩm biểu thị bằng màu sắc khác nhau, được đánh số theo dãy riêng biệt.