webhoctienganh.com
Tình huống 73: Xem phòng trưng bày – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)
721. I’ll show you around our showroom. Tôi sẽ dẫn ông đi xem phòng trưng bày của chúng tôi. 722. Let me explain all the items here. Để tôi giải thích các mặt hàng ở đây. 723. This is the catalog of our company. Đây là danh mục của công ty chúng tôi. 724. Are you interested in seeing the peculiar thing first? Ông có thích xem những điều khác biệt trước