webhoctienganh.com
Tình huống 71: Chuẩn bị cho hội chợ – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)
701. Would you please help me with making some print products? Ông có thể giúp tôi chế tạo ra các sản phẩm in được không? 702. Are walkies-talkies allowed to be used in the exhibition center? Máy phát vô tuyến được cho phép sử dụng ở Trung tâm hội chợ triễn lãm không? Is there a simultaneous interpretation system available? Có hệ thống phiên dịch đồng thời không? 704. How about your fire