webhoctienganh.com
Tình huống 7: Giải quyết khiếu nại - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
61/ The goods we received were different from the original sample. Hàng hóa chúng tôi nhận được khác với hàng mẫu gốc. 62/ We were sorry for this delay. Chúng tôi rất tiếc vì sự chậm trễ này. 63/ That was shipped on September 10th. It should reach you in two or three days. Nó đã được chuyển đi vào ngày 10 tháng 9. Có lẽ nó sẽ đến nơi trong hai hay ba ngày nữa. 64/ What