webhoctienganh.com
Tình huống 69: Nghiên cứu thị trường - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)
681. How will we start selling this new product? Chúng ta sẽ bắt đầu bán sản phẩm mới thế nào? 682. Do you often carry out market research? Anh có thường thực hiện nghiên cứu thị trường không? 683. The preliminary market test is due to start next month. Cuộc kiểm tra thị trường sơ bộ phải bắt đầu vào tháng sau. 684. We have to run the market test for two months. Chúng ta phải thực hiện kiểm tra thị trường trong 2 tháng. 685.