webhoctienganh.com
Tình huống 68: Kí kết làm ăn - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)
671. I hope to conclude some business with you. Tôi hi vọng có thể kí kết làm ăn với ông. 672. We also hope to expand our business with you. Chúng tôi cũng hi vọng có thể mở rộng công việc kinh doanh với ông. 673. We are thinking of expanding into Chinese market. Chúng tôi đang nghĩ đến việc mở rộng sang thị trường Trung Quốc. 674. I assure you of our closet cooperation. Tôi đảm bảo cho sự hợp tác chặt