webhoctienganh.com
Tình huống 67: Tổ chức tiệc mừng - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)
661. It’s a pleasure to have you here. Hoan nghênh anh đến đây. 662. Please go to the table. Xin mời ngồi vào bàn. 663. It’s very kind of you to have invited me. Anh thật tốt đã mời tôi tham gia. 664. I’m happy to host this dinner party in honor of our friends. Tôi rất vui được tổ chức buổi tiệc tối này để tỏ lòng trân trọng bạn bè của chúng ta. 665. The office picnic is on Saturday. Chuyến đi