webhoctienganh.com
Tình huống 66: Phúc lợi - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)
651. What perks does this job give you? Công việc này cho bạn những phúc lợi phụ gì? 652. A perk is something you receive outside your salary for doing a job. Phúc lợi phụ là những gì bạn nhận được ngoài tiền lương khi làm một công việc. 653. Nowadays, many jobs offer extra benefits-perks to employees. Ngày nay, nhiều công việc đều có phúc lợi phụ cho công nhân. 654. How many bonus you