webhoctienganh.com
Tình huống 65: Mở rộng quan hệ kinh doanh – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)
651. All goods purchased here can be delivered free. Tất cả hàng hóa ở đây được phân phối miễn phí. 652. If you buy a computer in our store, we’ll install and test it free. Nếu ông mua máy tính ở cửa hàng chúng tôi, chúng tôi sẽ lắp đặt và kiểm tra miễn phí. 653. The installation is part of our free service. Lắp đặt máy tính là một phần trong dịch vụ miễn phí