webhoctienganh.com
Tình huống 64: Quảng cáo sản phẩm – Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)
631. We need to promote the product. Chúng ta cần xúc tiến sản phẩm này. 632. Can we afford some ads? Chúng ta có khả năng chi trả tiền quảng cáo không? 633. We need to advertise the product. Chúng ta phải quảng cáo sản phẩm. 634. We should budget more for advertising. Chúng ta nên dự thảo nhiều ngân sách hơn cho quảng cáo. 635. What was the reaction to the advertising? Phản ứng đối với quảng