webhoctienganh.com
Tình huống 64: Cam đoan – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
631. I promise that will be OK in 20 minutes. Tôi hứa điều đó sẽ được thực hiện trong vòng 20 phút nữa. 632. We’ll make it clear. Chúng tôi sẽ làm rõ nguyên nhân gây ra thiệt hại. 633. I assure you that it won’t happen again. Tôi cam đoan với ông điều đó sẽ không xảy ra nữa. 634. It’s our fault for your missing the flight, we’ll compensate for it. Chuyến bay bị trễ là