webhoctienganh.com
Tình huống 63: Điều tra nguyên nhân – Tiếng Anh thương mại (Việt- Anh)
621. I will repair it at once. Tôi sẽ sửa nó luôn 1 lần. 622. I have said to the manager already. Tôi đã trình báo với quản lý rồi. 623. Please show your purchase receipt. Xin vui lòng xuất hóa đơn mua hàng. 624. We are investigating the reason. Chúng tôi đang làm rõ nguyên nhân 625. Please give us 2 days. Vui lòng chờ chúng tôi 2 ngày 626. We’ll