webhoctienganh.com
Tình huống 62: Giải quyết sự cố – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
611. Please be assured that there’s no quality problem with our products. Vui lòng bảo đảm hàng hóa đạt chất lượng tốt. 612. I promise you our price is the lowest. Tôi hứa với ông giá cả ở mức thấp nhất. 613. I apologize to you for our carelessness. Tôi xin lỗi vì bất cẩn. 614. I am afraid we cannot accept your claim. Tôi e rằng chúng tôi không thể chấp nhận mức yêu cầu bồi thường ông đưa ra. 615.