webhoctienganh.com
Tình huống 60: Làm rõ nguyên nhân - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
591. Have you got any evidence? Ông có bằng chứng nào không? 592. The testimony of the Commodity Inspection Bureau is absolutely reliable. Bảng kết quả của cục Kiểm tra thực phẩm rất đáng tin cậy. 593. Though the complaint is true, there may be other factors in it. Mặc dù đơn kiện là đúng, vẫn có những yếu tố sai khác trong yêu cầu bồi thường. 594. We shall make clear the reason of the damage. Chúng tôi sẽ