webhoctienganh.com
Tình huống 60: Đào tạo nhân viên - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
591/ How do you train new employee? Ông đào tạo nhân viên mới như thế nào? 592/ We have a two-week training program. Chúng tôi có chương trình đào tạo 2 tuần. 593/ In what way do you train your employees? Ông đào tạo nhân viên bằng cách nào? 594/ The company will cover the expense on training. Công ty sẽ trả chi phí đào tạo. 595/ Have you gotten any special training in