webhoctienganh.com
Tình huống 6: Chủ trì cuộc họp - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
51/ I want as many ideas as possible to increase our market share in Japan. Tôi muốn càng nhiều ý tưởng càng tốt để tăng thị phần của chúng ta ở Nhật Bản. 52/ How do you feel about that, Jane? Cô cảm thấy thế nào về điều đó, Jane? 53/ Basically, I agree with what you said. Về cơ bản thì tôi đồng ý với những gì anh nói. 54/ That sounds like a fine idea. Nó có vẻ là một ý tưởng