webhoctienganh.com
Tình huống 59: Phúc đáp việc bồi thường- tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)
581. If so, we agree to settle your claims. Nếu thế chúng tôi đồng ý giải quyết các yêu cầu của ông. 582. We understand your problem. Chúng tôi hiểu các vấn đề của ông. 583. We hope we can settle the issue with your amicable. Chúng tôi hy vọng có thể giải quyết các vấn đề với tình hữu nghị. 584. We’re preparing to meet your claim with 1500 kilos short weight. Chúng tôi sẽ bồi