webhoctienganh.com
Tình huống 58: Yêu cầu bồi thường- tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)
571. The good was severely damaged. Hàng hóa bị hư hỏng nghiêm trọng. 572. It left us no other choice but ask a claim on you. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc yêu cầu ông bồi thường. 573. The quality of the goods is unfit for human consumption. Chất lượng hàng hóa không đạt tiêu chuẩn cho người tiêu dùng. 574. It’s only reasonable that you should compensate