webhoctienganh.com
Tình huống 55: Để lại lời nhắn - tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)
541. May I leave a message. Tôi có thể để lại lời nhắn? 542. Is this possible to leave a message? Có thể để lại lời nhắn chứ ạ? 543. Would you like to leave any messages? Ông có muốn để lại lời nhắn? 544. Will you please call me back? Xin ông vui lòng gọi điện lại cho tôi. 545. I’ll call you again in one hour later. Một giờ nữa tôi sẽ gọi điện lại cho ông 546. Please tell him I called and I’ll call him again tomorrow.