webhoctienganh.com
Tình huống 55: Cung cấp thông tin - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
541/ Your room number is 8543, sir. Phòng ông số 8543. 542/ We are sorry not able to give you the information requested. Xin lỗi chúng tôi không thể cung cấp các thông tin ông yêu cầu. 543/ I’m sorry. We can’t give the guests’ information to you. Xin lỗi, chúng tôi không thể cung cấp thông tin khách hàng cho ông. 544/ I will give you the info sheet to look over. Tôi sẽ