webhoctienganh.com
Tình huống 54: Cùng đi nhà hàng - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)
531/ In fact, nothing is fixed up for you this afternoon. Thật ra không có kế hoạch nào sắp sẵn cho anh vào chiều nay. 532/ Shall we have dinner in the Thai restaurant tonight? Chúng ta có thể cùng ăn ở nhà hàng Thái tối nay không? 533/ Let’s go for a walk this evening. Tối nay chúng ta cùng đi dạo nhé. 534/ Do you have any plans on Sunday? Anh có kế hoạch gì vào chủ nhật